Wild About Texas

Wildflowers

Adesmia Muricata

Scientific Name: Adesmia muricata

Common Names:

Plant Family: Fabaceae