Wild About Texas

Wildflowers

Aloysia Lycioides

Scientific Name: Aloysia lycioides

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Verbenaceae

Growth Habit: Shrub