Wild About Texas

Wildflowers

Ambrosia Leaf Bur Ragweed

Scientific Name: Ambrosia ambrosioides

Common Names: Ambrosia Leaf Bur Ragweed

Duration: Perennial

Plant Family: Asteraceae

Growth Habit: Subshrub,Shrub