Wild About Texas

Wildflowers

Ambrosia Salsola

Scientific Name: Ambrosia salsola

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Asteraceae

Growth Habit: Subshrub