Wild About Texas

Wildflowers

Wooton's Threeawn

Scientific Name: Aristida pansa

Common Names: Wooton's Threeawn

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid