Wild About Texas

Wildflowers

Willdenow's Croton

Scientific Name: Croton willdenowii

Common Names: Willdenow's Croton

Plant Family: Euphorbiaceae