Wild About Texas

Wildflowers

Willowherb

Scientific Name: Epilobium

Common Names: Willowherb

Plant Family: Onagraceae