Wild About Texas

Wildflowers

Alkali Lovegrass

Scientific Name: Eragrostis obtusiflora

Common Names: Alkali Lovegrass

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid