Wild About Texas

Wildflowers

Wilman Lovegrass

Scientific Name: Eragrostis superba

Common Names: Wilman Lovegrass

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid