Wild About Texas

Wildflowers

Alkali Seaheath

Scientific Name: Frankenia salina

Common Names: Alkali Seaheath

Duration: Perennial

Plant Family: Frankeniaceae

Growth Habit: Subshrub