Wild About Texas

Wildflowers

Wild Plantain

Scientific Name: Heliconia deflexa

Common Names: Wild Plantain

Plant Family: Heliconiaceae