Wild About Texas

Wildflowers

Winterfat

Scientific Name: Krascheninnikovia

Common Names: Winterfat

Plant Family: Chenopodiaceae