Wild About Texas

Wildflowers

Yerba De Jicotea

Scientific Name: Ludwigia erecta

Common Names: Yerba De Jicotea

Duration: Annual,Perennial

Plant Family: Onagraceae

Growth Habit: Forb/herb