Wild About Texas

Wildflowers

Aleutian Mountainheath

Scientific Name: Phyllodoce aleutica

Common Names: Aleutian Mountainheath

Duration: Perennial

Plant Family: Ericaceae

Growth Habit: Subshrub,Shrub