Wild About Texas

Wildflowers

Woodland Pterostegia

Scientific Name: Pterostegia drymarioides

Common Names: Woodland Pterostegia

Duration: Annual

Plant Family: Polygonaceae

Growth Habit: Forb/herb