Wild About Texas

Wildflowers

Ajo Mountain Scrub Oak

Scientific Name: Quercus ajoensis

Common Names: Ajo Mountain Scrub Oak

Duration: Perennial

Plant Family: Fagaceae

Growth Habit: Shrub,Tree