Wild About Texas

Wildflowers

Willow

Scientific Name: Salix gilgiana

Common Names: Willow

Plant Family: Salicaceae