Wild About Texas

Wildflowers

Amansa Guapo

Scientific Name: Savia sessiliflora

Common Names: Amansa Guapo

Duration: Perennial

Plant Family: Euphorbiaceae

Growth Habit: Tree,Shrub