Wild About Texas

Wildflowers

Willowleaf Meadowsweet

Scientific Name: Spiraea salicifolia

Common Names: Willowleaf Meadowsweet

Duration: Perennial

Plant Family: Rosaceae

Growth Habit: Shrub