Wild About Texas

Wildflowers

Alpine False Ohelo

Scientific Name: Wikstroemia bicornuta

Common Names: Alpine False Ohelo

Duration: Perennial

Plant Family: Thymelaeaceae

Growth Habit: Tree,Shrub