Wild About Texas

Wildflowers

Acacia Extensa

Scientific Name: Acacia extensa

Common Names:

Plant Family: Fabaceae