Wild About Texas

Wildflowers

Albizia

Scientific Name: Albizia

Common Names: Albizia

Plant Family: Fabaceae