Wild About Texas

Wildflowers

Albizia Amara

Scientific Name: Albizia amara

Common Names:

Plant Family: Fabaceae