Wild About Texas

Wildflowers

Albizia Distachya

Scientific Name: Albizia distachya

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Fabaceae

Growth Habit: Tree,Shrub