Wild About Texas

Wildflowers

Albizia Gummifera

Scientific Name: Albizia gummifera

Common Names:

Plant Family: Fabaceae