Wild About Texas

Wildflowers

Amygdalaria Lichen

Scientific Name: Amygdalaria

Common Names: Amygdalaria Lichen

Plant Family: Porpidiaceae