Wild About Texas

Wildflowers

Anacamptodon Moss

Scientific Name: Anacamptodon splachnoides

Common Names: Anacamptodon Moss

Plant Family: Fabroniaceae

Growth Habit: Nonvascular