Wild About Texas

Wildflowers

Yerba

Scientific Name: Croton ovalifolius

Common Names: Yerba

Duration: Perennial

Plant Family: Euphorbiaceae

Growth Habit: Shrub,Subshrub