Wild About Texas

Wildflowers

Whitney's Bristleweed

Scientific Name: Hazardia whitneyi

Common Names: Whitney's Bristleweed

Duration: Perennial

Plant Family: Asteraceae

Growth Habit: Subshrub