Wild About Texas

Wildflowers

Yacon

Scientific Name: Polymnia sonchifolia

Common Names: Yacon

Plant Family: Asteraceae