Wild About Texas

Wildflowers

Yellow Mountain Saxifrage

Scientific Name: Saxifraga aizoides

Common Names: Yellow Mountain Saxifrage

Duration: Perennial

Plant Family: Saxifragaceae

Growth Habit: Forb/herb