Wild About Texas

Wildflowers

Wholeleaf Saxifrage

Scientific Name: Saxifraga integrifolia

Common Names: Wholeleaf Saxifrage

Duration: Perennial

Plant Family: Saxifragaceae

Growth Habit: Forb/herb