Wild About Texas

Wildflowers

'Ohe Kiko 'Ola

Scientific Name: Tetraplasandra waimeae

Common Names: 'Ohe Kiko 'Ola

Duration: Perennial

Plant Family: Araliaceae

Growth Habit: Tree,Shrub