Wild About Texas

Wildflowers

Xylographa Lichen

Scientific Name: Xylographa vitiligo

Common Names: Xylographa Lichen

Plant Family: Agyriaceae

Growth Habit: Lichenous